maanantai 11. maaliskuuta 2013

Käytettyjen puhelin- ja sähköpylväiden hyödyntäminen ei vaadi ympäristölupaa


Enontekiössä olevassa Raittijärven kylässä on pysyvää asutusta, mutta ei tieyhteyttä. Perille pääsee talvella moottorikelkalla. Kesällä voi patikoida tai ajaa mönkijällä valtatieltä noin 35 kilometrin matkan Raittijärven polkua pitkin. Polkutie oli päässyt huonoon kuntoon, ja se kunnostettiin vuosina 2008–2009. Aluspuina käytettiin vanhoja puhelinpylväitä.

Suomen Luonnonsuojeluliittoon kuuluva Lapin luonnonsuojelupiiri ry vaati ympäristökeskusta kieltämään Raittijärven polun kunnostamisen. Näin siksi, että rakentamisessa käytetyt puhelinpylväät olivat CCA-liuoksella kyllästettyä puuta, josta voi liueta ympäristöön mm. arseenia. Ympäristökeskus hylkäsi luonnonsuojelupiirin vaatimuksen. Luonnonsuojelupiiri valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, joka puolestaan kumosi ympäristökeskuksen päätöksen. Hallinto-oikeus piti vanhojen CCA-kyllästettyjen pylväiden käyttöä lainvastaisena. Rakentajalla ei ollut ympäristölupaa, vaikka se käytti polkutiehen jätteitä (eli käytöstä poistettuja pylväitä) ja vaikka jätteiden ammattimainen hyödyntäminen vaatii ympäristölupaa.

Asia eteni korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka päätti pyytää asiassa EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisua (KHO 2011:65). Tämän kirjoituksen otsikko on hivenen rohkea yleistys EU-tuomioistuimen asiasta viime viikolla antamasta ennakkoratkaisusta (C-358/11). Ainakaan kaikissa tapauksissa CCA-puiden käyttö ei ole jätteiden hyödyntämistä eikä vaadi sillä perusteella ympäristölupaa.

Asia liittyy kahteen keskeiseen EU-säädökseen. Jätedirektiivi sääntelee jätteiden hyödyntämistä, ja tähän liittyy läheisesti velvollisuus hakea jätteiden hyödyntämiselle ympäristölupaa. REACH-asetus puolestaan sääntelee kemikaalien käyttöä ja yhdenmukaistaa niitä koskevia vaatimuksia EU:ssa. REACH-asetuksen mukaan CCA-kyllästettyä puuta ei saa luovuttaa lainkaan yksityiskäyttöön. Käyttö on mahdollista vain tietyissä rajatuissa käyttökohteissa, josta yksi esimerkki on ammattimainen käyttö silloissa ja siltarakenteissa. REACH-asetusta ei sovelleta jätteisiin.

EU-tuomioistuimen nyt antaman tuomion olennaisimpia kohtia on, että REACH-asetuksen määrittelyillä on merkitystä arvioitaessa sitä, mikä on jätettä ja mikä ei. Tämä merkitys näyttää olevan vieläpä suuri (tuomion kohdat 62–64). Harkinnanvaraa jää, mutta tuomion perusteella sanoisin pääsäännöksi, että jos CCA-käsiteltyä puuta käytetään REACH-asetuksessa mainittuihin tarkoituksiin, ei kyse ole enää jätteen hyödyntämisestä. Ympäristölupaakaan ei siis vaadita ainakaan sillä perusteella, että kyse olisi jätteiden hyödyntämisestä. Lopullisesti asian ratkaisee kuitenkin korkein hallinto-oikeus.

Lyhyemmin vielä muista EU-tuomioistuimen samassa asiassa käsittelemistä kysymyksistä:
  • Kansallisesti ei voida antaa REACH-asetusta tiukempia määräyksiä (kohdat 30–38).
  • CCA-puun käyttökohteet on lueteltu REACH-asetuksessa tyhjentävästi (40–42). 
  • Kun REACH-asetuksessa on sallittu käyttö siltoihin ja siltarakenteisiin, niin KHO:n pitää tulkita, ovatko pitkospuut tällaisia vai eivät – mielestäni EU-tuomioistuin näyttää kannustavan sellaiseen tulkintaan, että pitkospuut käyvät sillasta (44).
  • REACH-asetuksen mukaan kyllästettyä puuta ei saa käyttää siten, että toistuva ihokosketus siihen on mahdollinen. Tässä on arvioitava tavanomaista käyttöä ja tehtävä todennäköisyysarviointia, teoriassa joskus mahdollinen ihokontakti ei estä puun käyttöä (49–52).
  • Kun arvioidaan yksittäistapauksessa aineen jäteluonteen päättymistä (ns. end-of-waste -ongelma), asiaa ei voida ratkaista ainoastaan jätedirektiivin 6 artiklan 1 kohdan perusteella, joka soveltuu suoraan vain tilanteisiin, joissa vahvistetaan yleisiä arviointiperusteita (54-59)
  • Myös vaarallinen jäte voi lakata olemasta jäte (60).
-- 

Täydennys 4.6.2013: Korkein hallinto-oikeus ratkaisi tapauksen lopullisesti, eikä ympäristölupaaa vaadittu (KHO 2013:102)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti